O nás

Vize a poslání Junior Clubu Adiktologie

Junior Club Adiktologie je organizace, která si klade za cíl poskytovat komplexní informace a podporu lidem, kteří se potýkají s různými formami závislostí. Naše poslání není pouze o poskytování faktů, ale o nabídce reálných řešení a asistence pro ty, kteří hledají cestu z problematické situace. Vize Junior Clubu Adiktologie stojí na pevných základech informovanosti, empatie a nepřetržité podpory. Přistupujeme k jedincům s náležitým respektem a důrazem na zachování jejich důstojnosti. Společně hledáme cesty, jak efektivně čelit výzvám, které s sebou závislosti přinášejí, a jak posílit vlastní zdroje jednotlivců pro jejich regeneraci a návrat do běžného života. Věříme ve stálé vzdělávání a zdokonalování našich služeb, aby odpovídaly proměnlivým potřebám naší komunity a reflektovaly nejnovější vědecké poznatky v oblasti adiktologie.

Služby a podpora

Náš web je bohatým zdrojem informací o různých aspektech závislostí. Poskytujeme zde obecné informace o příčinách a důsledcích užívání návykových látek, ale také praktické rady a doporučení pro osoby, které čelí závislosti, a jejich blízké. Nabízíme přehled dostupných způsobů léčby, možnosti poradenství a podpory, včetně sebepomocných skupin a odborného poradenství. Junior Club Adiktologie je místem, kde najdete porozumění a motivaci k změně, zároveň je platformou pro sdílení vlastních zkušeností a tím podpory druhých. Naše služby jsou navrženy tak, aby odpovídaly konkrétním potřebám uživatelů a byly přístupné pro všechny věkové a sociální skupiny bez rozdílu.

Edukace a prevence

V rámci naší činnosti klademe velký důraz na edukaci a prevenci. Organizujeme a propagujeme osvětové programy a aktivně se podílíme na vzdělávání mladých lidí v oblasti rizik spojených s konzumací návykových látek. Naše preventivní aktivity jsou založeny na vědecky podložených metodách a zaměřují se na včasnou prevenci a odpoutání od možných rizikových chování. Rozvíjíme a podporujeme aplikaci preventivních programů v školních i mimoškolních zařízeních a snažíme se dosáhnout co nejširšího pokrytí cílové populace. Vzdělávání o adiktologii a závislostech považujeme za klíčový krok k dosažení dlouhodobě udržitelné změny ve společnosti.